Monday, November 11, 2013

Weakest Link #3


Edu: ano ang pinakamataas na position sa baranggay?
Jeremie (dunno if this is the right name, don't know who she is eh): congressman!

Edu: Kung ang sunrise ay ang pagtaas ng araw, ano naman ang sunset?
Buddy: Ahh... Pass


Edu: Pang-ilang Newton's Law ang nagsasabing For every action, there's an
equal and opposite reaction ?
Contestant (Jeremie?): (nag-isip pa ng konti).... 12th?
Interview with cho (from mirriam college) after mavote-off:
Cho: si Andrew hindi mukhang estudyante, mukha siyang tatay!
*sya yun! yung taga-CSB


Edu: ano ang susunod na linya sa "leron leron sinta"?
Marco Sison: "nabali ang sanga"


Edu: Ano sa tagalog ang tamarind
Contestant (Butch, writer): tamarindo
Padala ni Harry 

No comments:

Post a Comment